भिल्ला रेष्टुरेन्ट एण्ड बार प्रा.लि. (८२८३१)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/०१/१९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ८२८३१ को भिल्ला रेष्टुरेन्ट एण्ड बार प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45