आर.सि.पि.एम. हर्बल नेपाल (74719)

यस कार्यालयमा मिती (२०६७/०४/१८) मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. (74719) को आर.सि.पि.एम. हर्बल नेपाल प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती (२०७६/०२/३०) को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06