श्रीशा हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. (२८९८५)

यस कार्यालयमा मिती २०६१/०३/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. २८९८५ को श्रीशा हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१०/१४ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48