क्याम्पस एब्रोड एडु कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.(१७५६९२)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०६/०४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १७५६९२ को क्याम्पस एब्रोड एडु कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06