हरिओम अटो मार्ट प्रा.लि. (७७५६८)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०७/३० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७७५६८ को हरिओम अटो मार्ट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०५/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45