रतिश ट्रेडर्स (११३७२३)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०३/११ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११३७२३) को रतिश ट्रेडर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 558 2080-4-23 10:59:45