त्रिदेव शक्ति ईङ्गलिश बोर्डिङ्ग स्कुल प्रा.लि. (१३०९७२)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०९/२८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं१३०९७२ को त्रिदेव शक्ति ईङ्गलिश बोर्डिङ्ग स्कुल प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/१२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06