सि.पि. खनाल प्रोपर्टी स्टक हाउस (६५४७४)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०५/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (६५४७४) को सि.पि. खनाल प्रोपर्टी स्टक हाउस. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/०१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06