शान्ति बाल उद्यान ईङ्गलिस स्कूल (८६७७१)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/०६/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(८६७७१) को शान्ति बाल उद्यान ईङ्गलिस स्कूल. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48