काठमाडौं ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स प्रा.लि. (५६५०५)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०६/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५६५०५ को काठमाडौं ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/०८/२६ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06