एम.के. ट्रेडिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (६७३७६)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०७/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ६७३७६ को एम.के. ट्रेडिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/१९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06