ग्रीन हिल ट्रेड कन्सर्न (२९२०७)

यस कार्यालयमा मिती २०६१/०३/२८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२९२०७) को ग्रीन हिल ट्रेड कन्सर्न. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/१३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06