एस. पि. कृषि तथा पशुपालन प्रा.लि. (१५७१४२)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०६/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १५७१४२ को एस. पि. कृषि तथा पशुपालन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/०९/२१ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06