नारायण एण्ड सन्स इट्टा सप्लायर्स प्रा.लि. (८२६९७)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/०१/१३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ८२६९७ को नारायण एण्ड सन्स इट्टा सप्लायर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06