छिन्ताङ्ग ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनी (१३५६०७)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०२/१८ strong> मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१३५६०७) को छिन्ताङ्ग ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06