खताङ्ग ट्रेकिङ्ग एण्ड एक्सपिडिसन (११३५७७)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०३/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११३५७७) को खताङ्ग ट्रेकिङ्ग एण्ड एक्सपिडिसन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०७/०५/ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 558 2080-4-23 10:59:45