जनहित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. (८५१५९)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/०४/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ८५१५९ को जनहित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१२/१६ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06