बालाजी इनकर्पोरेट प्रा. लि. (११९३९४)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/१०/२३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११९३९४) को बालाजी इनकर्पोरेट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/०२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48