पि. एण्ड डि. रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट (१७५३६९)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०६/०१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (१७५३६९) को पि. एण्ड डि. रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०८/१५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06