माइक्रो इण्डष्ट्रिज (57900)

यस कार्यालयमा मिती (२०६५/०८/०९) मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. (57900) को माइक्रो इण्डष्ट्रिज प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती (२०७६/०३/०२) को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06