ब्रोड वे सप्लायर्स प्रा.लि. (७५९४५)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०५/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७५९४५ को ब्रोड वे सप्लायर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०९/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42