सुमिज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (३५०४१)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०३/१६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(३५०४१) को सुमिज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०६/०१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45