ईभरग्रीन कोल्ड स्टोर प्रा.लि. (२३७१८)

यस कार्यालयमा मिती २०६०/०१/३१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. २३७१८ को ईभरग्रीन कोल्ड स्टोर प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०१/२० को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45