कन्ट्री नेपा (१५४३७९)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०५/०६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (१५४३७९) को कन्ट्री नेपा. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०६/२८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06