स्कलर्स एजुकेशन कन्सल्टेन्सी (१५५५०५)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०५/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१५५५०५) को स्कलर्स एजुकेशन कन्सल्टेन्सी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06