रोमेज इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. (१७०९५९)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०४/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १७०९५९ को रोमेज इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१२/०१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06