कोङदे होटल (28424)

यस कार्यालयमा मिती (२०६१/०२/१२) मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. (28424) को कोङदे होटल प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती (२०७६/०२/२७) को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45