नेपाल हिमालयन शेर्पा एड्भेञ्चर प्रा.लि. (७९२०४)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०९/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७९२०४ को नेपाल हिमालयन शेर्पा एड्भेञ्चर प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१२/१५ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06