स्याटको डाईनामिक्स प्रा.लि. (११५०३१)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०४/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ११५०३१ को स्याटको डाईनामिक्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०९/२५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06