मणिमण्डप क्राफ्ट कम्पनी (५६०१०)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०५/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(५६०१०) को मणिमण्डप क्राफ्ट कम्पनी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06