जियोलोजी पोलिक्लिनिक एण्ड हेल्थ केयर सेन्टर (११२०६८)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०१/१७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११२०६८) को जियोलोजी पोलिक्लिनिक एण्ड हेल्थ केयर सेन्टर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06