ग्रिन हर्वस इन्टरनेशनल (५८९७९)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०९/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(५८९७९) को ग्रिन हर्वस इन्टरनेशनल. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48