होटल शिवाज गार्डेन रिट्रिट (१२३०४१)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०२/१६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१२३०४१) को होटल शिवाज गार्डेन रिट्रिट. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06