पावर वर्क्स प्रा. लि.(५०५७५)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०९/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (५०५७५) को पावर वर्क्स प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 2151 2080-6-9 11:27:56