इजीमार्ट मर्केन्डाइज (१४१७८४)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०८/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१४१७८४) को इजीमार्ट मर्केन्डाइज. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०६/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को उपदफा १३६ (१) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06