इभरग्रिन मल्टि सोलुसन (139224)

यस कार्यालयमा मिती (२०७२/०५/११) मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. (139224) को इभरग्रिन मल्टि सोलुसन प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती (२०७६/०३/०१) को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।</p


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45