विश्व नेपाली पब्लिकेसन (५९६३९)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/१०/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(५९६३९) को विश्व नेपाली पब्लिकेसन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06