स्पेक्ट्रम मार्केटिङ्ग प्रा.लि. (८१९६०)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/१२/१५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ८१९६० को स्पेक्ट्रम मार्केटिङ्ग प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/०५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45