फीनिक्‍स फुड्ल्‍स प्रा.लि. (७२४९९)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०१/१३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७२४९९ को फीनिक्‍स फुड्ल्‍स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/१३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5490 2077-12-17 14:21:57