नेपाल क्वालिटी इन्स्पेक्सन (१०७१९३)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०७/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१०७१९३) को नेपाल क्वालिटी इन्स्पेक्सन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48