न्होर्केनमा फर्निचर (११०२४६)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/११/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (११०२४६) को न्होर्केनमा फर्निचर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45