शुभद्रा इन्भेष्टतमेन्ट एण्ड सर्भिसेज (४८२५६)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०६/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (४८२५६) को नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/०५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48