सेवा ज्वेलरी सप प्रा.लि. (१५३९९०)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०४/३१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १५३९९० को सेवा ज्वेलरी सप प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०३/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06