भिल्ला रण्देभू लाउञ्ज एण्ड बार (७४१८०)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०४/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(७४१८०) को भिल्ला रण्देभू लाउञ्ज एण्ड बार. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06