उन्न्ती हाइड्रोपावर (६५८०२)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०५/१९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२४११५) को उन्न्ती हाइड्रोपावर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42