श्री जल गणेश मार्ट प्रा. लि.(१०७५४२)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०८/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१०७५४२) को श्री जल गणेश मार्टप्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06