होटल-र्‍याभिन सनराइज प्रा.लि. (९२६७)

यस कार्यालयमा मिती २०५५/०६/२९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ९२६७ को होटल-र्‍याभिन सनराइज प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 558 2080-4-23 10:59:45