लियान ट्रेडिङ (१६६९३३)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/१२/२९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (१६६९३३) को लियान ट्रेडिङ. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२६ बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45