क्यापिटल ट्रेडर्स (१३५१५)

यस कार्यालयमा मिती २०५७/०४/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१३५१५) को क्यापिटल ट्रेडर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42