बालाजी सोप एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज (५०४२३)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०९/१६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(५०४२३) को बालाजी सोप एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06